Certyfikaty energetyczne

Certyfikat energetyczny budynku – Dokument mówiący o zużyciu energii przez budynek albo lokal, jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej, która decyduje o przyporządkowaniu budynkowi określonej klasy energetycznej. Określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 

Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

 

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

 

1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);

6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Audyt energetyczny w rękach inżynierów

Zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem, świadectwo energetyczne sporządzane będzie przez audytorów energetycznych, tj. osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Warunkiem uzyskania tytułu audytora energetycznego będzie ukończenie szkolenia w zakresie dokonywania oceny energetycznej budynków oraz wpis do rejestru osób uprawnionych, który będzie prowadzony przez Izbę Architektów oraz Izbę Inżynierów Budownictwa.